Наукова школа «Підвищення ефективності фахової підготовки вчителів математики в умовах розвитку вищої освіти в Україні»

Галузь науки: 13.00.02. Теорія і методика навчання (математика) та 13.00.04. Теорія і методика професійної освіти.

matiash Керівник школи – Матяш Ольга  Іванівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики. Докторська дисертація на тему «Формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики» захищена О.І. Матяш в спеціалізованій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 теорія і методика навчання (математика).

Сайт Матяш О.І.: http://matyash.vn.ua/ua/

За час роботи наукової школи підготовлено 8 кандидатів педагогічних наук, опубліковано понад 300 наукових праць, з них біля 20 у зарубіжних виданнях. На роботи Матяш О.І. та інших представників її наукової школи посилаються в багатьох дисертаційних роботах, наукових публікаціях. О.І.Матяш, Л.Ф.Михайленко, А.Л.Воєвода виступали офіційними опонентами  на захисті кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 теорія і методика навчання (математика) та 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Зокрема, керівник наукової школи опонувала на захисті кандидатських дисертацій: Н.В.Ванжі (м. Полтава), О.П.Вашуленко (м. Київ), І.В.Гордієнко (м. Дрогобич), С.В. Григулич (м. Київ), О.В.Семеніхіної (м. Суми), Т.В.Колчук (м. Кривий ріг),  Н.А.Сяськи (м. Рівне), О.Туржанської (м. Вінниця), І. Шахіної (м. Вінниця).

О.І. Матяш є членом двох експертних рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 теорія і методика навчання (математика) та 13.00.04 теорія і методика професійної освіти, членом редакційної колегії журналу «Математика в школі», а також членом програмних комітетів низки науково-практичних конференцій.

Керівником та представниками наукової школи постійно розробляються навчальні програми нових курсів та лекційні курси цих дисциплін. Зокрема, за останні 3 роки у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського розроблено навчальні програми курсів «Методика навчання математики у вищій школі», «Вибрані питання методики навчання геометрії», «Наскрізна програма педагогічної практики». Розроблено курс лекцій з нової навчальної дисципліни «Вибрані питання методики навчання геометрії». Оновлені курси лекцій, практичних і лабораторних робіт дисциплін: «Методика навчання математики в основній школі»; «Методика навчання математики в старшій школі»; «Методика навчання математики в профільній школі» «Технології навчання математики», «Основи педагогічної майстерності».

З керівником наукової школи Матяш О.І. активно співпрацюють, отримуючи консультативну допомогу в процесі виконання дисертаційних досліджень викладачі різних вищих навчальних закладів м. Вінниці. Під науковим керівництвом О.І. Матяш захистили кандидатські дисертації:

  • Михайленко Л.Ф. (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського);
  • Гусак Л.П. (Вінницький торговельно-економічний інститут);
  • Воєвода А.Л. (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського);
  • Наконечна Л.Й. (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського);
  • Половенко Л.П. (Вінницький торговельно-економічний інститут),
  • Стахова О.А. (Вінницький технічний коледж),
  • Березюк Т.П. (Вінницький кооперативний інститут),
  • Пудова С.С. (Вінницький медичний університет).

Працюють над дисертаційними дослідженнями: Т.А. Волкодав, Л.О. Палій, Н.Ю. Шустова, Н.В. Підліснича, А.В. Терепа.

Створено зразковий кабінет математики шкільного типу (ІІІ корпус, аудиторія 512), який є моделлю матеріального навчально-розвивального середовища, в якому формується методична компетентність майбутнього вчителя математики. Функціонування кабінету математики шкільного типу як навчально-методичної лабораторії в процесі виконання науково-дослідних, індивідуальних та самостійних завдань майбутніми вчителями математики є необхідною передумовою формування їхніх методичних компетентностей та переконань.

Започатковане на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського проведення науково-методичних конференцій з проблем підготовки майбутніх учителів математики. Були проведені Всеукраїнська конференція «Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні» (2009 р.) та дві Міжнародні конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» (у 2012 та 2015 рр.). Створено і видано оригінальний за структурою і методичним призначенням збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії. За останні три роки керівником та представниками школи створено більше 30 навчально-методичних посібники, що активно використовуються  викладачами за всіма напрямами методичної підготовки вчителя математики. Сфера застосування розробок – в університетах, які готують вчителів математики та викладачами математики у вищих навчальних закладах. Видається щорічний збірник праць «Методичний пошук» студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Підготовлено шість випусків збірника за тематичними напрямами: «Задача одна — способи розв’язання різні» (2011); «Технології введення математичних понять у процесі навчання математики» (2012); «Застосування математичних знань та вмінь» (2013); «Геометричні етюди» (2014), «Удосконалення процесу навчання математики на основі використання комп’ютерних засобів» (2015), «Організація позакласної роботи з підготовки учнів до математичних олімпіад» (2016).